Varför försäkring?

Idén bakom försäkringar är att ingen skall drabbas orimligt hårt ekonomiskt av en inträffad skada. Genom att många tillsammans delar på de gemensamma kostnaderna för skadorna sker en stor utjämning så att alla får relativt små årliga kostnader och de som drabbas inte större kostnader än att de klarar sig. Om tillräckligt många är anslutna gör ”slumpen” att skadekostnaderna blir relativt jämna och förutsägbara. Hur stor utjämningen ska bli mellan drabbade och ej drabbade regleras bl.a. med nivån på försäkringspremier kontra självrisker och försäkringsvillkor.

Den totala kostnaden för alla skador blir troligtvis inte lägre p.g.a. försäkringar. Försäkringsbolagens arbete med administration, skadestatistik/prissättning, handläggning mm kostar naturligtvis pengar. Om det blir fler eller färre, dyrare eller billigare skador som en följd av försäkringar kan diskuteras. Å ena sidan kan man tänka att den som har försäkring skulle kunna bli mindre försiktig, vi vet ju att det till och med förekommer fusk och brott med försäkringar, å andra sidan kan försäkringsbolagens skadeförebyggande information och olika former av krav minska riskerna.

Försäkringssystemet innebär alltid svåra frågor om rättvisa premier. I princip vill försäkringsbolagen att varje typ av försäkring och varje typ av försäkringstagare som grupp ska stå för sina kostnader, och för vinstdrivande företag, helst även ge vinst. Det finns alltid en risk att slarviga och skadedrabbade utnyttjar systemet på de försiktiga och mindre skadedrabbades bekostnad.

En grundregel är att i första hand försäkra sådana typer av skador som familjen inte skulle klara av att hantera själv. Till exempel från en allvarlig personolycka som ger invaliditet eller en större skogsbrand. Ju mindre de ekonomiska marginalerna är, desto större anledning till försäkringsskydd. Sedan är det nog också en smaksak om man väljer många säkra och förutsägbara kostnader eller färre, större och mycket osäkrare (om än i genomsnitt totalt något lägre kostnad).

Olika typer av försäkringar

Skogsförsäkring

Skogsförsäkringar eller gårdsförsäkringar kan innefatta olika delar som:

 • Egendomsförsäkring mot brand, insektskador, storm, inbrott och skador på utrustning mm alternativt endast vissa delar, t.ex. endast brand.
 • Dessutom kan denna typ av försäkringar innehålla andra typer av basförsäkringar som:
 • Ansvar, skyddar dig i din verksamhet om du får skadeståndskrav vid person- eller sakskador från utomstående.
 • Rättsskydd, ersätter advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste-, och skattemål.

För att du skall kunna utnyttja egendomsförsäkringen vid skador på skogen krävs att det är fråga om mycket kraftiga skador, å andra sidan är försäkringspremien förhållandevis låg.

Olycksfallsförsäkring (vid näringsverksamhet och fritid)

Ger brukaren ett ekonomiskt skydd om han själv skulle drabbas en allvarlig olycka. Om olycksfallet leder till medicinsk invaliditet får du ett skattefritt engångsbelopp. Vid olycksfall som kräver läkarvård ersätts kostnader. Ersättning kan exempelvis lämnas för vård och behandling, kläder, glasögon, resor samt andra merkostnader som uppkommer i direkt samband med olycksfallet, samt kostnader för hjälpmedel vid invaliditet

Försäkringen kan tecknas för olika försäkringsbelopp (= maximalt utbetalat belopp).

Observera att en vanlig privat olycksfallsförsäkring normalt inte räcker vid näringsverksamhet, t.ex. skogsavverkning. Är det endast fråga om mindre vedhuggning för privat bruk kan den dock räcka??

Ansvarsförsäkring

Skyddar dig om du får skadeståndskrav vid person- eller sakskador från utomstående, t.ex. om du fäller över en ledning eller får skadeståndsanspråk från en fritidsarbetande vedhuggare som råkat ut för en olycka på din mark.

Medhjälparförsäkring

Försäkringen gäller för tillfälligt anlitad arbetskraft, även utländsk, i arbetet och under den tid medhjälparen är anlitad på gården eller i företaget. Den gäller inte för make/maka, delägare eller hemmavarande barn. Inte heller för fast arbetskraft (tillsvidareanställd) eller egna företagare som anlitas (ansvaret ligger då normalt inte på skogsägaren).

Andra försäkringar

 • Barnförsäkring
 • Livförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Pensionärsolycksfallsförsäkring
 • Pensionsförsäkring
 • Sjukförsäkring, säljstopp fr o m 2002-12-20
 • Ersättarförsäkring
 • Kundolycksfallsförsäkring
 • Sjukkapitalförsäkring

Säker gård

Säker Gård är en försäkringslösning som ger LRF-medlemmar en säkrare gård och lägre försäkringspremie. Försäkringen har tagits fram av LRF och Länsförsäkringar. Säker Gård innebär att du:

 • Tillsammans med Länsförsäkringar, på din gård, går igenom
 • ”checklista Säker Gård” och därefter åtgärdar de eventuella brister som framkommer.
 • Installerar brandsläckningsutrustning i alla byggnader.
 • Installerar brandvarnare i bostadshuset.
 • Installerar jordfelsbrytare för alla byggnader.
 • Gör LRFs Miljöhusesyn och upprättar åtgärdsplan.
 • Deltar i en studiecirkel före anslutning och sedan ett utbildningstillfälle vart tredje år.

Gäller försäkringen…..?

Gäller försäkringen om man inte har nödvändig utbildning eller slarvar med skyddsutrustningen?

En arbetsledare för ett större trädgårds- och anläggningsföretag undrar följande:

-Behöver mina gubbar ta det nya motorsågskörkortet för att försäkringen ska gälla? Några har utbildning sedan tidigare men inte kortet. Andra har tagit AB-kort och de jobbar ibland från skylift utan E-kort. Vad säger lagen och försäkring om detta?

Svar från Säker Skogs Tomas Gullberg:
-Det finns inget entydigt svar på dina frågor. Först vid en eventuell stämning kan det komma fram hur lagen tolkas. För att vara på säkra sidan bör ni gå över till det system som troligen blir en ”godkänd standard”, alltså Motorsågskörkortet, som innehåller dokumenterad utbildning med teoretiska och praktiska prov. Om de anställda som inte har motorsågskörkort gick utbildning på 90-talet är det nog dags för repetition och övergång till motorsågskörkortet.

Sågning från skylift är så pass riskfyllt att vi absolut rekommenderar särskild utbildning med en påföljande uppkörning för E-nivån.

Svar från Gerry Wahlqvist på Länsförsäkringar:
-Det kan finnas risk att ersättning sätts ned om man som försäkringstagare bryter mot lag eller myndighets föreskrift. Det kan gälla t.ex. avsaknad av föreskriven skyddsutrustning och/eller bristande utbildning. I grova fall kan ersättning sättas ned till 0 kr.
Drabbas dina anställda av en olycka gäller naturligtvis olycksfallsförsäkringen. Beror olyckan sedan på att du som arbetsgivare brutit mot lag eller föreskrift så finns risk att försäkringsbolaget regressar (återkräver) utbetald ersättning.

……ett tips är att gå genom ditt företags försäkringar med försäkringsbolaget och den säljare du brukar ha kontakt med. Vilka försäkringar har ni? Vad gäller? Behövs kompletteringar?

Tillbaka till Praktika och info>>>>