Körkortsnivåerna, beskrivning

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
 • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
 • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
 • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad

OBS! Omfattar även nivå S och V.

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
 • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.

Motorsågskörkort nivå S, Skadade träd

OBS! Ingår i nivå C

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med t.ex. stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
 • Kunskaper och färdigheter att kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt och att välja lämplig kapmetod.

Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C (alternativt nivå S), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd ESA-utbildning, minst ESA-röj) är ett förkunskapskrav.

Observera att ABSD i första hand ger kompetens för uppröjningsarbeten och inte ger kompetens att fälla svåra träd* bredvid ledning och hus, t.ex. vid förebyggande trädsäkringsarbeten.

* träd som inte kan fällas i naturliga fällriktningen

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjningsarbete vid luftburna ledningar i samband med t.ex. stormfällningar eller snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
 • God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder och hjälpmedel samt kunskaper och färdigheter att använda olika hjälpmedel som t.ex. vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
 • Kunskaper och färdigheter att med hjälp av lämplig utrustning jobba säkert i mörker och dåligt väder.

 

Motorsågskörkort nivå E, Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform)

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för grundläggande motorsågning och trädfällning (nivå AB), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

Observera att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen är ett förkunskapskrav. Observera även att de biologiska och estetiska aspekterna kring trädbeskärning inte ingår.

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete från arbetsplattform och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att planera och genomföra trädbeskärning eller träddemontering från arbetsplattform med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras från aktuell arbetsplattform med motormanuella metoder.
 • Kunskaper att välja lämplig arbetsplattform och övrig utrustning inklusive skyddsutrustning
 • God kunskap om vanliga kaptekniker och säkringar för att kontrollera fallet på grenar och trädtopp.

 

Motorsågskörkort nivå EBYGG, Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform vid byggarbeten)

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska kunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), behövs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och andra handburna sågar vid byggnadsarbete och liknande från mobil eller stationär arbetsplattform.

Utbildningen är särskilt framtagen för arbetare inom byggnadsverksamhet och vänder sig bl.a. till snickare, timmermän, gruvarbetare, tunnelbyggare, betongarbetare, bergsprängare m.fl. Observera att utbildningen inte ger kompetens för motorsågsarbeten på träd (för detta krävs nivå E).

 

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete från arbetsplattform och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att planera och genomföra kapning eller demontering från arbetsplattform med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras från aktuell arbetsplattform med motormanuella metoder.
 • Kunskaper att välja lämplig arbetsplattform och övrig utrustning inklusive skyddsutrustning.
 • God kunskap om vanliga kaptekniker och säkringar för att kontrollera fallet på kapade och rivna delar.

 

Motorsågskörkort nivå F, Räddningstjänst

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande arbeten inom räddningstjänst som:

 • sågning i byggnad med hårdmetallkedja eller räddningskap,
 • kapning/röjning av stammar i spänning,
 • håltagning i byggnad på tak och i vägg,
 • håltagning i byggnad från arbetsplattform (skylift) och
 • dokumentation av skadeplats.

Observera att normal trädfällning inte ingår utan kräver utbildning på nivå B för enklare fällningar eller C för avancerade trädfällningar. Observera även att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen (skyliften) samt säkring mot fall av personal är ett förkunskapskrav.

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete från arbetsplattform, i stormfälld skog och brandskadad skog och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra akut uppröjning av träd i samband med räddningsuppdrag som skadats genom t.ex. vindfällning eller trafikolycka med god kontroll och säkerhet.
 • Kunskaper och färdigheter att planera och genomföra sågning från arbetsplattform med god kontroll och säkerhet.
 • Kunskaper och färdigheter om de speciella risker och skyddskrav som finns vid sågning i byggnad.
 • Kunskap om de speciella risker som finns vid arbete i brandskadad skog
 • Kunskaper och förståelse kring dokumentation av skadeplats/olycka för erfarenhetsåterföring.

Motorsågskörkort nivå I, Industri

Utbildningen syftar till att ge de arbetsteniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A) krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin:

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete i allmänhet och vid speciellt riskfyllda arbeten som träddelart i spänning och de risker som är förknippad med användningen (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01).
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning av stockar, träddelar eller virke som fastnat och hamnat i spänn med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
 • Kunskaper och färdigheter att kapa trädstammar och virke i spänn på ett säkert sätt och att välja lämplig kapmetod.
 • Kunskaper om möjligheter att öka säkerheten genom att säkra, dra isär eller kunna arbeta på längre avstånd med hjälpmedel som linor, vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
 • Kunskap om de speciella risker som finns vid arbete där det kan finnas styrda processer och möjlighet att få ström, avgasförgiftning etc.

Observera att om det finns behov av arbetsplattform (skylift), säkring mot fall av personal eller manövrering av maskin, travers etc. så krävs även den utbildningen/kompetensen.

Motorsågskörkort nivå V, Väghållning

OBS! Ingår i nivå C

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska grundkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken. Observera att det krävs högre kompetens vid mera komplicerade fall.

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete i allmänhet och vid speciellt riskfyllda arbeten som träd i spänning och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01).
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning av träd och träddelar som fallit över vägar och ofta hamnat i spänn med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder och den relativt begränsade kompetens som denna utbildning ger.
 • Kunskaper och färdigheter att kapa trädstammar och virke i spänn på ett säkert sätt och att välja lämplig kapmetod.
 • Grundläggande kunskaper i kvistning och manuell hantering av virke.
 • Kunskaper om möjligheter att öka säkerheten genom att säkra, dra isär eller kunna arbeta på längre avstånd med hjälpmedel som linor, vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
 • Kunskap om de speciella risker som finns vid arbete på väg med risk för påkörning och de regler för avspärrning mm som finns. (Arbete på väg? Förkunskap?)

Observera att om träd hänger i spänningsförande ledningar behöver ledningsägaren kontaktas och det behövs normalt högre specialkompetens och elsäkerhetsutbildning som inte ingår i denna utbildning.