Vanliga frågor och svar om motorsågskörkort

av Tomas Gullberg

 

Hur fungerar systemet med motorsågskörkort i stort?
Systemet syftar till att erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar för olika typer av vanligt förekommande motorsågsarbeten enligt ett standardiserat, enhetligt och väl dokumenterat system. Systemet har flera likheter med det vanliga körkortssystemet. Utbildningen kan genomföras på olika sätt, kurs, gymnasieutbildning, studiecirkel, självstudier (privatist) eller en blandning av egen träning/instudering och någon form av lärarledd träning/utbildning. Systemet är öppet för olika utbildare. Proven måste dock genomföras av s.k. certifierad instruktör, detta för att säkra ett korrekt genomförande av prov/bedömningar. Det övergripande målet är att minska risken för olycksfall och att förbättra arbetsmiljön.

 

Hur sker kvalitetssäkringen?
En viktig del i kvalitetssäkringen är att alla utbildningar har tydliga målbeskrivningar och avslutas med kunskapsprov, som regel både teoretiska och praktiska. Proven skall så långt möjligt vara likvärdiga på alla utbildningar, däremot är det fritt att använda olika utbildningsupplägg och pedagogik. Andra delar i kvalitetssäkringen rör krav på de certifierade instruktörerna, som instruktörsutbildning, deltagande i årliga instruktörsmöten, obligatorisk utvärderingsblankett etc.

 

Jag behöver nivå C, varför måste jag ta nivå AB först?
Utbildningsstegen bygger på s.k. modultänkande. Alla som kör motorsåg behöver vissa grunder i hur sågen sköts, krav på skyddsutrustning, allmän sågteknik mm. Det ligger på nivå A och är förkunskapskrav till nästa nivå, B grundläggande trädfällning, som i sin tur är en nödvändig bas för mer avancerad trädfällning. I praktiken och med en enhetlig grupp elever med tidigare goda kunskaper kan man dock ofta effektivt integrera de olika nivåerna i en sammanhållen och ”skräddarsydd” utbildning.

 

Mitt företag jobbar med lite ”udda” arbeten och skulle behöva förstärkning inom någon del?
De olika nivåerna är anpassade för att till vanligt förekommande behov från olika målgrupper. Det är dock inget som hindrar att efter överenskommelse med utbildare lägga till eller förstärka vissa moment i utbildningen. Som exempel kan personer på sågverk, förutom vad som ingår i A-nivån behöva kunskap i hur trä i spänning kapas för att kunna lossa ev. fastklämda stockar eller sågat virke.

 

Vilka förkunskapskrav finns för olika nivåer?
Samtliga utbildningar förutsätter att godkänd motorsåg och skyddsutrustning används. Vissa utbildare har möjlighet att hyra eller låna ut utrustning. Det är bra, men inget krav att en lägre nivå examinerats/godkänts innan utbildning på nästa nivå påbörjas, förutsatt att eleven är ”mogen”.

Nivå A har inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år (förutsatt mognad och fysik, se nedan).

Nivå B kräver motorsågskörkort A.

Nivå C kräver motorsågskörkort AB samt normalt minst 80 timmar praktik. Praktiken kan få ha skett innan B-examinationen. Alternativt till praktikkravet kan en lämplighetsbedömning användas (gäller särskilt kraftbolagens montörer). Observera att nivå C omfattar även nivåerna S och V.

Nivå S kräver motorsågskörkort AB samt normalt minst 80 timmar praktik. Praktiken kan få ha skett innan B-examinationen. Alternativt till praktikkravet kan en lämplighetsbedömning användas (gäller särskilt kraftbolagens montörer).

Nivå D kräver motorsågskörkort AB samt C eller S samt godkänd ESA-röj utbildning. Nivå C och D eller S kan dock med fördel integreras i en CD eller SD-kurs.

Nivå E kräver motorsågskörkort AB samt godkänd liftutbildning.

Nivå F kräver motorsågskörkort A eller AB samt höghöjdsutbildning eller godkänd liftutbildning. Observera att A+F inte ger kompetens för trädfällning.

Nivå I kräver motorsågskörkort A.

Nivå V kräver motorsågskörkort A.

 

Hur gammal ska man vara för att ta motorsågskörkort?
För att arbeta ensam med motorsåg eller röjsåg ska man vara minst 18 år (inte minderårig), det är alltså en lämplig ålder för att ta motorsågs- eller röjsågskörkort. Om man är fysiskt och psykiskt mogen är det dock tillåtet att arbeta med motorsåg och röjsåg redan från 16 års ålder om det inte är ensamarbete. Det finns alltså möjligheter att ta motorsågs- eller röjsågskörkort från det kalenderår man fyller 16 år, men observera att körkortet är ett utbildningsbevis och inte med automatik ger rätt att arbeta ensam.

 

Hur lång tid tar utbildningen?
Det finns inget säkert svar, utan det beror på såväl elever som utbildare, övningsfaciliteter, gruppstorlek mm hur lång tid det tar att nå utbildningsmålen. Angivna normaltider för utbildningen i ”utbildningstrappan” kan ses som en erfarenhetsmässigt minsta tid för en kurs om 6 elever med bra övningsmöjligheter och en erfaren instruktör med en blandning av nybörjare och något erfarna. Därtill kommer tid för provtagning och förberedande läsning av litteratur. För vissa elever kan det krävas längre tid innan kunskapsmålen nås och för andra mindre. Att chansa med en överoptimistisk ”snabbutbildning” för erfarna kan dock bli en dålig affär. Erfarenheten visar att det ofta tar lika lång tid att ”lära om” som att ”lära nytt”.  För personer som relativt nyligt genomgått en bra utbildning, men utan körkortsexamination, kan det räcka med en kortare ”avrostningsutbildning” för att klara körkortsproven.

Rekommenderad normaltid för kurs:

Nivå Utbildning Inkl examination
A 1 dag
B 2 dag
AB 3 dag 4 dag
C 2 dag 3 dag
S 1,5 2
D 1 dag
CD 3 dag 4 dag
E 1-2 dag 1-2 dag *
F 1-2 dag 2 dag

* beroende på antal liftar, gruppstorlek mm

 

När kan ett omprov tidigast ske?
Huvudprincipen är att endast elever som kan bedömas ha nått tillräcklig kompetens skall gå till prov. Ett omprov får normalt ske tidigast nästa dag, men om det behövs mera omfattande träning kan det krävas längre tid.

Jag missade bara en detalj i provet, måste hela provet göras om?
Ja, varje delprov som blivit underkänt, ex. teoriprov eller praktiskt prov.

 

Vad kostar det att ta motorsågskörkort?
Det finns inget enhetligt pris utan utbildarna verkar på en marknad med fri konkurrens. Kostnaden består av utbildningskostnad, ev. litteraturkostnad, kostnad för prov, körkortsavgift och ev. hyra av utrustning. Totalkostnaden för nivå A+B vid kurs med certifierad instruktör ligger normalt på 5000-9000 kr plus moms. Behov av omprov kan ge ytterligare kostnader.

 Själva körkortsavgiften är lika för alla utbildare och är 120 kr plus moms för varje nytt registrerat motorsågskörkort samt 120 kr plus moms för varje tillkommande godkänd nivå. För ett nytt AB-körkort är alltså själva körkortskostnaden 360 kr plus moms. Att komplettera med en ytterligare nivå, ex. från AB till C kostar 240 kr plus moms och att ersätta ett förlorat körkort kostar 150 kr.

 

Är alla utbildningar lika bra?
Nej, men alla utbildningar som resulterar i ett utfärdat motorsågskörkort har minst nått kraven enligt målbeskrivningen. Ingen utbildare kan garantera att utbildningsmålen nås på viss tid. Många utbildningar kommer lite längre än vad minimikrav och målbeskrivningar anger.

Genomförda undersökningar visar att eleverna från såväl kurser som studiecirklar över lag är mycket nöjda (se examensarbete av Peter Bergkvist och Lindroos_Rapport_246_2009-04-14). Det har dock förekommit mindre lyckade utbildningar, vilket också tydligt avslöjas vid första provtillfället.

Det finns många olika typer av utbildningar och pedagogiska upplägg. Kurser är ofta intensiva med ett antal heldagar i sträck medan cirklar är mer utdragna och som regel ligger på kvällar och helger. Det är bra att det finns olika alternativ då behov och önskemål varierar bland brukarna. Det är också bra att det finns en drivkraft att ständigt utveckla bättre och mer attraktiva utbildningar. Tag gärna referenser från tidigare elever för att hitta en utbildning som passar dig. Utbildningar som hålls av certifierade instruktörer håller normalt en relativt jämn och hög kvalitet.

Studiecirklar och andra utbildningar som oftast inte har en certifierad instruktör som cirkelledare är ett lite mer osäkert kort och kräver ofta ett större engagemang från deltagarnas sida. Å andra sidan kan ett stort eget engagemang i utbildningen och mera tid till övning och reflektion ge en mer bestående kunskap.

 

Hur länge är motorsågskörkortet giltigt?
För självverksamma skogsägare och andra egenföretagare finns idag inget krav från myndigheter på att genomgå utbildning för att använda motorsåg. Det finns därför inget skäl att sätta en giltighetstid.

För anställda finns däremot krav på såväl utbildning som repetitionsutbildning när kompetensen riskerar förloras. Ansvaret för repetitionsutbildning ligger på arbetsgivaren. Det finns i lagstiftningen inte angivet några specificerade tider för hur ofta repetitionsutbildning skall genomföras.

Generellt gäller att behovet av repetition ökar, ju mer kvalificerade arbeten som skall utföras, ju mindre regelbundet arbetet/träningen förekommer och ju mindre tidigare erfarenhet som finns. Kraftbolagens elmontörer, liksom brandmän tillhör därför yrkeskategorier där det kan vara extra viktigt med regelbunden och relativt ofta återkommande repetition.

På körkortet står datum för utfärdande, det är alltså ganska lätt att se när det gått t.ex. 5 år. Det kan emellertid vara praktiskt att på kortet lägga till en rad ”giltigt till XXX”. Den möjligheten finns och rekommenderas, men är än så länge frivillig.

Det finns tankar på att införa en kvalitetssäkring även för repetitionsutbildning inom ramen för systemet med motorsågskörkort. T.ex. skulle det kunna ingå vissa mindre provmoment som skall klaras.

 

Jag är mycket erfaren och kunnig, behöver jag gå en kurs för att ta motorsågskörkortet?
Nej, finns kunskapen som krävs räcker det att genomföra proven. Erfarenheten visar dock att ytterst få om ens någon klarar proven utan förberedelser. Men det kan räcka med en kortare utbildning (”avrostning”) eller självstudier.

 

Är motorsågskörkort det enda sättet att uppfylla kravet på kunskaper i AFS 2012:01 $17?

Nej, lagen kräver dokumenterade godkända teoretiska och praktiska prov som visar att han eller hon har kunskaper för det arbete som skall utföras. Motorsågskörkortet nämns i föreskriften som ett exempel på hur kravet kan uppfyllas. Motorsågskörkortet är ett av myndigheten godkänt sätt och ett system som myndigheten varit med att utveckla och känner till. Att välja motorsågskörkort ger alltså arbetsgivaren en trygghet men andra system eller utbildningar med prov, t.ex. utländska certifikat, kan också uppfylla lagkravet. För att kunna bedömmas vara godkänd ska innehåll och kravnivå för kompetens vid prov ligga på minst motsvarande nivå som motorsågskörkortet. I föreskriften står att arbetsmarknadens parter kan ta fram riktlinjer för hur kravet i $17 kan uppfyllas. För skogsbrukets del så rekommenderar SYN, skogsbrukets yrkesnämnd att utnyttja Säker Skogs motorsågskörkort. Samma sak gäller för kraftbranschen och Svensk Energi.  En branschstandard är ofta väldigt praktisk och säkrar en enhetlig och enkelt kommunicerbar miniminivå som begrips över hela landet. Många uppdragsgivare ställer krav på motorsågskörkort.

Säker Skog välkomnar alla seriösa utbildare att jobba under vårt system. I dagsläget finns ca 275 certifierade instruktörer med examinationsrätt från en mängd konkurrerande företag med olika utbildningsupplägg och prissättning men med samma prov. Som framgått tidigare finns inget krav på viss utbildning för att gå till prov vilket öppnar möjligheter för t.ex. webbutbildningar och studiecirklar.

Motorsågskörkortet nämns ofta i press och dagligt tal som i stort sett synonymt med kravet på godkända teoretiska och praktiska prov vilket alltså inte är formellt helt korrekt. Motorsågskörkortet har funnits i över 10 år och över 73 000 kort har utfärdats. Kortet och utbildningarnas innehåll kan sägas i praktiken ha blivit att bilda en praktisk och för säkerhetsarbetet bra minimistandard för kompetens vid arbete och mål för svenska motorsågsutbildningar.

 

 

Gäller försäkringen om man inte har nödvändig utbildning eller slarvar med skyddsutrustningen?

En arbetsledare för ett större trädgårds- och anläggningsföretag undrar följande:

-Behöver mina gubbar ta det nya motorsågskörkortet för att försäkringen ska gälla? Några har utbildning sedan tidigare men inte kortet. Andra har tagit AB-kort och de jobbar ibland från skylift utan E-kort. Vad säger lagen och försäkring om detta?

Svar från Säker Skogs Tomas Gullberg:
-Det finns inget entydigt svar på dina frågor. Först vid en eventuell stämning kan det komma fram hur lagen tolkas. För att vara på säkra sidan bör ni gå över till det system som troligen blir en ”godkänd standard”, alltså Motorsågskörkortet, som innehåller dokumenterad utbildning med teoretiska och praktiska prov. Om de anställda som inte har motorsågskörkort gick utbildning på 90-talet är det nog dags för repetition och övergång till motorsågskörkortet.

Sågning från skylift är så pass riskfyllt att vi absolut rekommenderar särskild utbildning med en påföljande uppkörning för E-nivån.

Svar från Gerry Wahlqvist på Länsförsäkringar:
-Det kan finnas risk att ersättning sätts ned om man som försäkringstagare bryter mot lag eller myndighets föreskrift. Det kan gälla t.ex. avsaknad av föreskriven skyddsutrustning och/eller bristande utbildning. I grova fall kan ersättning sättas ned till 0 kr.
Drabbas dina anställda av en olycka gäller naturligtvis olycksfallsförsäkringen. Beror olyckan sedan på att du som arbetsgivare brutit mot lag eller föreskrift så finns risk att försäkringsbolaget regressar (återkräver) utbetald ersättning.

……ett tips är att gå genom ditt företags försäkringar med försäkringsbolaget och den säljare du brukar ha kontakt med. Vilka försäkringar har ni? Vad gäller?  Behövs kompletteringar?

 

Vid arbete med motorsåg i ideella föreningar, vilka regler gäller då?

En ideell förening har samma ansvar för arbetsmiljön som en ”vanlig” arbetsgivare gentemot eventuella anställda. Om personerna inte är anställda utan jobbar ”för gemensam räkning” i t.ex. någon slags förening eller kooperation gäller i princip samma regler och undantag som för skogsägare (kan alltså finnas möjlighet att slippa utbildningskravet). Är det fråga om ett gemensamt arbetsställe, alltså att andra skulle kunna skadas om någon saknar kompetens, så skall lagen följas. I praktiken är det väl ofta ett gemensamt arbetsställe när det är ideellt arbete?!

 

Nedan några urklipp från Arbetsmiljöverkets hemsida (frågor och svar):

Vem gäller arbetsmiljöreglerna för?

Reglerna för arbetsmiljön gäller för alla som jobbar. Oavsett ålder eller anställningsform.

När föreningsmedlemmar utför yrkesmässigt arbete åt föreningen, då blir dessa arbetstagare och föreningens styrelse blir arbetsgivare.

 

Vad har frivilligarbetare för rättigheter?

Man behöver ofta känna till alla omständigheter och bedöma varje enskilt fall för sig för att kunna avgöra om den ideella verksamheten faller under arbetsmiljölagen eller inte. Men om arbetet faller under arbetsmiljölagen så har man samma rättigheter som sägs där.

Arbetsmiljölagen gäller all verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning (1 kap 2 § AML). Den gäller också delvis när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver verksamhet utan att ha arbetstagare anställd. I vissa fall kan även ideell verksamhet omfattas av arbetsmiljölagens tillämpningsområde.

Om en verksamhet är av ekonomisk art och drivs med regelbundenhet och varaktighet ska den anses som yrkesmässig, även om den drivs utan vinst och är avsedd att främja ett ideellt intresse. Exempelvis lunchrestauranger, isbanor och museijärnvägar som drivs av ideella föreningar är att anse som yrkesmässig verksamhet om de har någorlunda varaktighet och omfattning och drivs ekonomiskt med avgifter från allmänheten.

Däremot skulle mastkranar i båtklubbar utan anställda och föreningsmedlemmar som tillfälligtvis uppför gemensamma majstänger, dansbanor eller kyrkolokaler fortfarande falla utanför AML, liksom klubbar som med endast medlemmarnas arbete rent tillfälligt utför skogsplantering, vägstädning och liknande sysslor åt någon beställare.
Om man tar exemplet med en idrottsförening med en anställd vaktmästare så behöver den anställde följa hela lagen. Om idrottsföreningen kallar in föräldrar för att ”ideellt” fälla träd, skulle det då var OK att inte följa lagen? Spontant känns det tveksamt. Det är ju ett yrkesmässigt arbete som utförs åt föreningen och då blir dessa arbetstagare enligt ovan. Är vaktmästaren på samma arbetsställe är det tydligt att det krävs utbildning.

 

Jag har synpunkter eller förslag på utbildning eller prov, hur framför jag mina åsikter?

Alla som vill ha ett motorsågskörkort skall fylla i en ansöknings-/ och utvärderingsblankett där det finns utrymme att ge ”betyg” och lämna synpunkter. Utvärderingen ger utbildaren en omedelbar ”feedback” och möjligheter att utveckla kommande utbildningar. Utvärderingsresultaten går också in till Säker Skog som därigenom ser om någon utbildning har problem. Om man vill vara anonym går det att lämna synpunkter till chefer inom respektive utbildningsföretag eller till Säker Skog.

Tillbaka till motorsågskörkort>>>