Arbetsmiljöverkets uppgift

Arbetsmiljöverket (SAV) bildades 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet.

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.

Verkets uppgift är bl.a. att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar efterlevs.

 

Säker skog har länkat till följande information på SAV:s hemsida:

Användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2012:01>>>

Arbete i skogsbruk – Broschyr från arbetsmiljöverket >>>

CE-märkning av personlig skyddsutrustning >>>

 

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/

 

Läs gärna Tomas Gullbergs sammanfattning :

Om ansvar för arbetsmiljön inom privatskogsbruket

 

Finns det någon åldersgräns för att köra motorsåg och röjsåg?

Ja, den normala åldersgränsen för riskfyllda arbeten, dit både motorsågsarbete och röjsågsarbete räknas är 18 år. Denna regel gäller såväl anställda som egenföretagare och medhjälpare (barn) i familjeföretag. Det finns dock vissa undantag i samband med lärarledd utbildning. Det rör sig huvudsakligen om elever på naturbruksgymnasium som genomgått utbildning i användande av motor- och röjmotorsåg motsvarande minst 4 veckor heltidsstudier. Dessa får såga från det år de fyller 16 år.

Se mer i arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.