Utvärdering av motorsågskörkortet – examensarbete

Examensarbetet ”Utvärdering av motorsågskörkortet” har utförts av Erik Fernlund vid Skogsmästarskolan. Här följer hans sammanfattning av examensarbetet:

SAMMANFATTNING
Denna rapport är mitt examensarbete vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Arbetet består av en enkätundersökning som utfördes under våren 2015 tillsammans med Säker Skog. Säker Skog har sedan 2002 drivits för att öka kunskapen och minska olyckorna bland de som använder motorsåg. Det är även Säker Skog som utfärdar alla motorsågskörkort.
Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vad motorsågsanvändare tycker om det nya arbetsmiljökravet. Kravet innebär att alla anställda och andra som jobbar på någon annans mark behöver skaffa motorsågskörkort.
Enkäten skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda personer som tagit motorsågskörkort nivå AB under år 2014. Av dessa svarade 237 stycken vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent. De svarande delades sedan in i kategorier utifrån om de använde sågen i tjänsten eller om de var berördes av kravet eller inte.
Resultatet från enkäten var att de flesta ansåg att kravet är bra men att det även borde gälla de som arbetar på egen mark. Av de som arbetar med motorsågen i sin tjänst så uppgav flera att de tyckte att de hade äldre utbildningar som borde gälla och att de som arbetat länge med motorsåg borde slippa kravet.
Alla kategorier uppgav att de tre momenten som de blivit mera säkerhetsmedveten inom var Planering av fällning med hänsyn till risker, Fällningens genomförande och kontroll samt Nedtagning av fastfällda träd. Alla kategorier av deltagare uppger även att de skulle vilja lära sig mer om ”Fastfällda/svåra träd´´ samt ”Om en olycka skulle hända, första hjälpen, larmning´´.
De som arbetar med motorsåg i sin tjänst uppgav att det som hade bidragit mest till att de tagit motorsågskörkort var kravet samt att de blivit skickade av arbetsgivaren.
Av de som arbetar med motorsåg på egen mark så uppgav de flesta att alternativen ”Lära sig bättre teknik” och ”Eget intresse”, bidrog mest till att de tog sitt motorsågskörkort.
Se hela rapporten som PDF: exjobb-erik-fernlund