Semestertider

Från och med vecka 29 (17 juli-) till vecka 31(-4 aug) är det begränsad bemanning på Säker Skogs kansli i Horndal. För kontakt rekommenderas att använda mail: info@sakerskog.se !

Fortsatt trevlig sommar önskar Säker Skog!

Nästa instruktörsskola

Säker Skogs nästa instruktörsskola är planerad att starta med introduktionsträff 5-6 september på Öknaskolan i Tystberga, Södermanland. Sedan följer nästa deltagarträff den 12-15 december på Öknaskolan (preliminärt).

Nya F-prov

Det finns nu nya teoriprov för nivå F att hämta i RASK.

Behåll ansökningsblanketterna!

Om ni examinatorer använder RASK för inrapportering av nya körkort behöver ni inte längre skicka in ”utvärdering och ansökan” till kansliet. Dessa blanketter arkiverar ni själva!

RASK är startad

Äntligen är RASK igång!

Nu har det nya systemet för registrering och administration av Säker Skogs kort, RASK, laddats upp i skarpt läge! Nu är det alltså dags för examinatorerna att gå in på aaa.sakerskog.se och logga in med bankID för att lägga in planerade utbildningar, registrera uppkörningar, hämta dokument mm.

En ny ansökningsblankett för motorsågs- och röjsågskörkort finns också att hämta i filarkivet på Säker Skogs hemsida. Den är förändrad så till vida att utvärderingsfrågorna är borttagna, liksom fråga om mottagande av erbjudanden och reklam. OBS! Om man använder RASK ska dessa blanketter inte skickas via post till Säker Skog utan de ska arkiveras av resp examinator. Däremot, om man väljer att fortsätta med det gamla systemet ska blanketterna skickas in till Säker Skog som tidigare! Då kommer Säker Skog också att ta ut en avgift på 50 kr för varje körkortstagare som vi lägger in i RASK. Om det är en grupp på 6 personer som examinerats får examinatorn alltså en faktura på 300 kr+ moms från oss.

Om ni har frågor om RASK så maila dem till info@sakerskog.se

Ny statistik

Nu finns det ny statistik över Säker Skogs utfärdade körkort t.o.m. 2016.

På hemsidan www.sakerskog.se : Gå till Skaffa körkort\Motorsågskörkort\statistik över utfärdade körkort.

Säkert skogsarbete – utbildningssatsning från Prevent

PREVENT är ett företag som arbetar med arbetsmiljöfrågor på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent vill inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna.

Nu satsar Prevent på säkert skogsarbete genom en tredelad insats:

En webbutbildning ”Säkert skogsarbete”, som innehåller fakta, övningar, filmade intervjuer med skogsföretag i hela landet som berättar hur de arbetar med arbetsmiljön och säkerheten. Den vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud och är helt kostnadsfri.

En app för riskbedömning, är ämnad för den som ska ut på nytt uppdrag i skogen. Appen innehåller en checklista som är ett stöd i att upptäcka risker innan du påbörjar ett arbete på en ny trakt.

En bilderbok, ”Jobba säkert i skogen”, som är framtagen för att introducera nya medarbetare som inte har svenska som modersmål. Boken, som är liten och ryms i fickan, innehåller bilder som visar hur man jobbar i skogen för att må bra och inte skadas. Den finns också som pdf och epub.

Se mer på www.prevent.se

Telefontider på Säker Skogs kansli

Telefontider

Från 1 januari gäller följande telefontider på Säker Skogs kansli, tel nr 0226-40080:

Måndag 09.00-12.00

Onsdag 09.00-12.00, 13.00-16.00

Torsdag 09.00-12.00

Säker Skog förstärker med verksamhetschef

– Det är med stor glädje jag och styrelsen konstaterar att Säker Skog knutit till sig en kompetent resurs för uppdraget, att styra Säker Skog mot ytterligare mål, säger ordförande Gunilla Kjellsson.

Säker skog har i dagarna knutit till sig en ny resurs. Martina Dalbrink tillträder den 26 september som verksamhetschef för Säker Skog. Martina kommer närmast från föräldraledighet, och har tidigare arbetat som Distriktschef på Holmen Skog och innan dess var hon verksam inom Skogsägareföreningen Mellanskog.

– Vi ser att behovet av nya ögon behövs för att ta Säker Skogs lyckade verksamhet mot nya mål,  säger Gunilla Kjellsson.

-Jag ser att Säker skog har en mycket viktigt roll att fylla inom svenskt skogsbruk. Det känns riktigt bra att få vara med och utveckla den framgångsrika verksamheten tillsammans med erfarna kollegor, säger Martina Dalbrink.

Som sakkunnig och verksamhetsledare fortsätter Tomas Gullberg och får genom denna förstärkning  ägna sig mer åt bl.a. forskning och utveckling av arbetsmetoder.

Säker Skog har följt utvecklingen av fyrhjulingens användning och det höga olyckstal som omgärdar denna användning. Vi har även här tagit fram ett utbildningskoncept som vi nu kommer att lansera.

Svenska Säker Skog har sedan starten 2002 jobbat med säkerhet och arbetsteknik för motor- och röjsågsanvändarna. Brukarna har i första hand funnits bland skogsägare, huggare och linjearbetare, men även inom sågverks- och massaindustrin efterfrågas kunskapen om säker motorsågshantering. Säker Skog utfärdade i november det 100 000e körkortet och ännu har inte behovet avstannat i att utbilda inom röj- och motorsågshantering, detta för att ge brukaren en tryggare vardag.

Kontakt
Gunilla Kjellsson, Ordförande
070-589 66 02
gunilla.kjellsson@outlook.se

Martina Dalbrink, Verksamhetschef
070-3948778
martina.dalbrink@sakerskog.se

www.sakerskog.se

Utvärdering av motorsågskörkortet – examensarbete

Examensarbetet ”Utvärdering av motorsågskörkortet” har utförts av Erik Fernlund vid Skogsmästarskolan. Här följer hans sammanfattning av examensarbetet:

SAMMANFATTNING
Denna rapport är mitt examensarbete vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Arbetet består av en enkätundersökning som utfördes under våren 2015 tillsammans med Säker Skog. Säker Skog har sedan 2002 drivits för att öka kunskapen och minska olyckorna bland de som använder motorsåg. Det är även Säker Skog som utfärdar alla motorsågskörkort.
Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vad motorsågsanvändare tycker om det nya arbetsmiljökravet. Kravet innebär att alla anställda och andra som jobbar på någon annans mark behöver skaffa motorsågskörkort.
Enkäten skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda personer som tagit motorsågskörkort nivå AB under år 2014. Av dessa svarade 237 stycken vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent. De svarande delades sedan in i kategorier utifrån om de använde sågen i tjänsten eller om de var berördes av kravet eller inte.
Resultatet från enkäten var att de flesta ansåg att kravet är bra men att det även borde gälla de som arbetar på egen mark. Av de som arbetar med motorsågen i sin tjänst så uppgav flera att de tyckte att de hade äldre utbildningar som borde gälla och att de som arbetat länge med motorsåg borde slippa kravet.
Alla kategorier uppgav att de tre momenten som de blivit mera säkerhetsmedveten inom var Planering av fällning med hänsyn till risker, Fällningens genomförande och kontroll samt Nedtagning av fastfällda träd. Alla kategorier av deltagare uppger även att de skulle vilja lära sig mer om ”Fastfällda/svåra träd´´ samt ”Om en olycka skulle hända, första hjälpen, larmning´´.
De som arbetar med motorsåg i sin tjänst uppgav att det som hade bidragit mest till att de tagit motorsågskörkort var kravet samt att de blivit skickade av arbetsgivaren.
Av de som arbetar med motorsåg på egen mark så uppgav de flesta att alternativen ”Lära sig bättre teknik” och ”Eget intresse”, bidrog mest till att de tog sitt motorsågskörkort.
Se hela rapporten som PDF: exjobb-erik-fernlund