Ny statistik

Nu finns det ny statistik över Säker Skogs utfärdade körkort t.o.m. 2016.

På hemsidan www.sakerskog.se : Gå till Skaffa körkort\Motorsågskörkort\statistik över utfärdade körkort.

Säkert skogsarbete – utbildningssatsning från Prevent

PREVENT är ett företag som arbetar med arbetsmiljöfrågor på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent vill inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna.

Nu satsar Prevent på säkert skogsarbete genom en tredelad insats:

En webbutbildning ”Säkert skogsarbete”, som innehåller fakta, övningar, filmade intervjuer med skogsföretag i hela landet som berättar hur de arbetar med arbetsmiljön och säkerheten. Den vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud och är helt kostnadsfri.

En app för riskbedömning, är ämnad för den som ska ut på nytt uppdrag i skogen. Appen innehåller en checklista som är ett stöd i att upptäcka risker innan du påbörjar ett arbete på en ny trakt.

En bilderbok, ”Jobba säkert i skogen”, som är framtagen för att introducera nya medarbetare som inte har svenska som modersmål. Boken, som är liten och ryms i fickan, innehåller bilder som visar hur man jobbar i skogen för att må bra och inte skadas. Den finns också som pdf och epub.

Se mer på www.prevent.se

Telefontider på Säker Skogs kansli

Telefontider

Från 1 januari gäller följande telefontider på Säker Skogs kansli, tel nr 0226-40080:

Måndag 09.00-12.00

Onsdag 09.00-12.00, 13.00-16.00

Torsdag 09.00-12.00

Säker Skog förstärker med verksamhetschef

– Det är med stor glädje jag och styrelsen konstaterar att Säker Skog knutit till sig en kompetent resurs för uppdraget, att styra Säker Skog mot ytterligare mål, säger ordförande Gunilla Kjellsson.

Säker skog har i dagarna knutit till sig en ny resurs. Martina Dalbrink tillträder den 26 september som verksamhetschef för Säker Skog. Martina kommer närmast från föräldraledighet, och har tidigare arbetat som Distriktschef på Holmen Skog och innan dess var hon verksam inom Skogsägareföreningen Mellanskog.

– Vi ser att behovet av nya ögon behövs för att ta Säker Skogs lyckade verksamhet mot nya mål,  säger Gunilla Kjellsson.

-Jag ser att Säker skog har en mycket viktigt roll att fylla inom svenskt skogsbruk. Det känns riktigt bra att få vara med och utveckla den framgångsrika verksamheten tillsammans med erfarna kollegor, säger Martina Dalbrink.

Som sakkunnig och verksamhetsledare fortsätter Tomas Gullberg och får genom denna förstärkning  ägna sig mer åt bl.a. forskning och utveckling av arbetsmetoder.

Säker Skog har följt utvecklingen av fyrhjulingens användning och det höga olyckstal som omgärdar denna användning. Vi har även här tagit fram ett utbildningskoncept som vi nu kommer att lansera.

Svenska Säker Skog har sedan starten 2002 jobbat med säkerhet och arbetsteknik för motor- och röjsågsanvändarna. Brukarna har i första hand funnits bland skogsägare, huggare och linjearbetare, men även inom sågverks- och massaindustrin efterfrågas kunskapen om säker motorsågshantering. Säker Skog utfärdade i november det 100 000e körkortet och ännu har inte behovet avstannat i att utbilda inom röj- och motorsågshantering, detta för att ge brukaren en tryggare vardag.

Kontakt
Gunilla Kjellsson, Ordförande
070-589 66 02
gunilla.kjellsson@outlook.se

Martina Dalbrink, Verksamhetschef
070-3948778
martina.dalbrink@sakerskog.se

www.sakerskog.se

Utvärdering av motorsågskörkortet – examensarbete

Examensarbetet ”Utvärdering av motorsågskörkortet” har utförts av Erik Fernlund vid Skogsmästarskolan. Här följer hans sammanfattning av examensarbetet:

SAMMANFATTNING
Denna rapport är mitt examensarbete vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Arbetet består av en enkätundersökning som utfördes under våren 2015 tillsammans med Säker Skog. Säker Skog har sedan 2002 drivits för att öka kunskapen och minska olyckorna bland de som använder motorsåg. Det är även Säker Skog som utfärdar alla motorsågskörkort.
Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vad motorsågsanvändare tycker om det nya arbetsmiljökravet. Kravet innebär att alla anställda och andra som jobbar på någon annans mark behöver skaffa motorsågskörkort.
Enkäten skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda personer som tagit motorsågskörkort nivå AB under år 2014. Av dessa svarade 237 stycken vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent. De svarande delades sedan in i kategorier utifrån om de använde sågen i tjänsten eller om de var berördes av kravet eller inte.
Resultatet från enkäten var att de flesta ansåg att kravet är bra men att det även borde gälla de som arbetar på egen mark. Av de som arbetar med motorsågen i sin tjänst så uppgav flera att de tyckte att de hade äldre utbildningar som borde gälla och att de som arbetat länge med motorsåg borde slippa kravet.
Alla kategorier uppgav att de tre momenten som de blivit mera säkerhetsmedveten inom var Planering av fällning med hänsyn till risker, Fällningens genomförande och kontroll samt Nedtagning av fastfällda träd. Alla kategorier av deltagare uppger även att de skulle vilja lära sig mer om ”Fastfällda/svåra träd´´ samt ”Om en olycka skulle hända, första hjälpen, larmning´´.
De som arbetar med motorsåg i sin tjänst uppgav att det som hade bidragit mest till att de tagit motorsågskörkort var kravet samt att de blivit skickade av arbetsgivaren.
Av de som arbetar med motorsåg på egen mark så uppgav de flesta att alternativen ”Lära sig bättre teknik” och ”Eget intresse”, bidrog mest till att de tog sitt motorsågskörkort.
Se hela rapporten som PDF: exjobb-erik-fernlund

Jan-Olof Thorstensson får pris av SÖDRA

stipendie_janolof

Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära  tilldelades Jan-Olof Thorstensson för hans arbete inom Säker Skog. Jan-Olof var en av initiativtagarna till Säker Skog och har i olika roller under 15 år bidragit till dess framgång. Genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig roll i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet, inte minst  inom familjeskogsbruket.

  • Motivering: Jan-Olof har, med ett brinnande intresse för skogsägarna och skogsgårdens lönsamhet, bidragit till skogsägarrörelsens gemensamma arbete med att utveckla säkerhetsarbetet. Han har på detta sätt medverkat inte bara till att utveckla självverksamheten och lönsamheten på många skogsgårdar, utan också till att göra skogen till en säkrare arbetsplats

Text o bild från SÖDRAS pressrum

Motorsågar testade av Arbetsmiljöverket

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket 25 april 2016:

Motorsågstest visar allvarliga brister

Samtliga åtta motorsågar som ingick i Arbetsmiljöverkets test hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt otillräckliga bruksanvisningar. Motorsågstestet är en del av myndighetens marknadskontroll med syfte att skydda användare från farliga produkter.

Motorsågar är en av de handhållna maskintyper som orsakar flest arbetsolyckor. År 2014 rapporterades över 50 arbetsolyckor i Sverige. Därför har Arbetsmiljöverket genomfört ett test av de åtta vanligaste modellerna av bensindrivna motorsågar på den svenska marknaden.

– Testet visar att det fanns många brister, vanligast var brister i bruksanvisning och säkerhetsskydd. Variationerna i provningsresultat mellan exemplaren av samma modell var stor. Det är också värt att notera att dyrare modeller generellt inte fått bättre testresultat än de billigare, säger Monica Torgrip, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Samtliga åtta modeller hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt bruksanvisning. Sex med brister i märkning, fem i varningsinformation och två i kedjebromsens prestanda. För ett flertal testfall blev en del, men inte alla motorsågar av samma modell underkända.

Lågprismodeller prioriterades i urvalet till testet eftersom Arbetsmiljöverket tidigare funnit fler brister där än i andra segment. Den dyraste modellen kostade 1795 kr och den billigaste 834 kr.

De testade sågarna:

Einhell GH-PC 1535, Biltema CS 162G, Cotech PN3800II, MeecTool 721-340, Plantiflex PF6200, Hurricane MS1235, Alpina A3700, McCulloch CS330.

Marknadskontroll skyddar mot farliga produkter

De senaste fem åren (2010-2015) har det skett totalt 262 anmälda arbetsolyckor runt om i landet i samband med användning av motorsågar. Yrken med höga riskodds för att råka ut för olyckor är till exempel i branscher inom skogs- och jordbruk, avloppsrensning, avfallshantering samt byggverksamhet.

– Vår marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden är CE-märkta och uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav och att vi vidtar åtgärder om så inte är fallet, säger Monica Torgrip.

Marknadskontroll finns för att skydda arbetstagare, konsumenter och andra användares säkerhet och hälsa men också för att eftersträva likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Arbetsmiljöverket bedriver en aktiv marknadskontroll genom olika insatser riktade mot olika typer av produkter eller leverantörer och importörer.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Monica Torgrip, enhetschef, telefon 010-730 97 57
Presstjänsten, 010-730 91 55

Se mer på Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se

Ny statistik över körkorten

Nu finns färsk statistik över utfärdade körkort. Se under Skaffa körkort/motorsågskörkort/statistik över utfärdade körkort.

Körkort för terrängkörning med fyrhjuling

Säker Skog har tillsammans med olika fyrhjulingsutbildare tagit fram ett utbildningskoncept för terrängkörning med fyrhjuling. Utbildningen avslutas med en uppkörning för körkort.

Terrängkörning för nyttoändamål förekommer främst inom jord- och skogsbruket, men är omfattande även inom t.ex. räddningstjänst, underhåll av kraftledningar, anläggningsarbeten och renskötsel

För yrkesmässig användning finns krav på utbildning och kompetens för att förhindra olycksfall och arbetsskador. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter sägs bl a:

”Den som arbetar med en traktor skall

– känna till traktorns konstruktion samt dess säkerhetsanordningar och egenskaper i den omfattning som behövs för en säker användning i olika arbetssituationer,

– använda lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och olycksfall samt

– ta hänsyn till de särskilda risker för ohälsa och olycksfall som terrängen och väderleken kan medföra.”

Det skall finnas dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen”.

Den nya utbildningen för fyrhjuling, som testats på Burträsk Naturbruksgymnasium, är planerad för tre olika nivåer TA, TB och TC.

TA: Fyrhjuling grund, (vilket även kan ge Transportstyrelsens förarbevis terränghjuling vid behov)

TB: Släpfordon grund

TC: Avancerad terrängkörning

Ny körkortsnivå för motorsåg, Ebygg

Säker Skog har nu lanserat en ny nivå för motorsågskörkortet som är aktuell för byggnadsarbetare som behöver använda motorsåg från skylift/arbetsplattform. Nivån kallas Ebygg, eftersom utgångsläget var den nivå som man behöver för att arbeta med motorsåg och trädbeskärning från skylift, nivå E. Ebygg innehåller dock ingenting som rör träd och trädbeskärning, bara vanlig kapning av byggnadsvirke från skylift/arbetsplattform.

De förkunskaper som krävs är motorsåg nivå A och utbildning i hantering av skylift.